תקנון


ידוע כי תקנון זה תקף לכלל גולשי האתר לרבות לקוחות אשר יצרו קשר באמצעות הטלפון.

כללי
א. אתר זה https://yadal.smarticket.co.il/ הינו אתר אינטרנט הרשמי של אולם אזורי מ.א. זבולון "יד למגינים - יגור" (להלן: "האתר") אשר נמצא בבעלותה הבלעדית של המועצה.
במסגרת האתר, אם וככל שהדבר יתאפשר בפועל, ניתן יהיה לרכוש כרטיסים למופעי תרבות במגוון תחומים כמפורט באתר.

ב. ביצוע הזמנות (להלן: "השירותים"), באמצעות האתר תעשה כמפורט באתר בלבד. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.

ג. ההחברה זכאית, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י ההחברה.

ד. מספר הכרטיסים למופעים השונים של האולם הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

ה. המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ למעט מופעים שמפיקם מלכ"ר. ההחברה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והלקוח (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד ההחברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ו. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מההחברה אישור מראש ובכתב.

ז. מובהר בזאת כי כל הזמנת שירותים באמצעות האתר כפופה לכל תנאי תקנון זה ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הינה כפופה אף לכל תנאי ההזמנה המפורטים בשוברי ההזמנות המונפקים ע"י ההחברה בגין כל הזמנה.

ח. חלקים מתוכן האתר ו/או תקנון זה מנוסחים מטעמי נוחות ומסיבה זו בלבד, בלשון זכר ואולם כל המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.

אחריות
א. ההחברה ו/או מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא ישאו בכל אחריות לכל נזק , ממוני ו/או אחר, ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח לרבות ומבלי למעט לציוד ו/או רכוש הלקוח ו/או לשרת, אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי ההחברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור.

ב. ההחברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי ההחברה בקשר עם האמור וכן בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים שיפורטו להלן:
1. איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת.
2. שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של הלקוח או של ההחברה, או מכל סבה אחרת.
3. חשיפה ו/או גילוי של כל מידע של הלקוח ו/או הקשור ללקוח, לרבות ומבלי למעט פרטי זהות הלקוח, כתוצאה מהשימוש באתר.

ג. ההחברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר.

ד. להחברה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד ההחברה בעניין זה.

ה. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר ו/או השימוש בו ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר חיפה.

ו. כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר וכל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר (להלן: "הלקוח"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לאמור בתקנון זה, קרא אותו, הבין את כל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו ללא יוצא מהכלל, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד ההחברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להזמנת שירותים באמצעות האתר.


הצגות אמרגן
ניתן יהיה לבטל תוך 14 ימי עסקים מיום הרכישה, לאחר מכן הביטול רק באישור האמרגן. ניתן יהיה לבצע ביטול עד 48 שעות לפני מועד המופע.
מופעי אמרגן הינם על אחריותו בלבד ואינם בתוכניות המנוי, אלא אם צוין אחרת, לרבות תוספת תשלום.


תנאי שימוש וביצוע הזמנות באמצעות האתר
א. הזמנת השירותים באמצעות אתר זה יכולה להתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף כדין, המכובד ע"י ההחברה במהלך העסקים הרגיל שלה בכל עת רלבנטית למועד הזמנת שירותים.

ב. חובה להציג את כרטיס האשראי בו חויבו הכרטיסים בזמן קבלת הכרטיסים במשרד או בקופת החברה.

ג. חובה להציג תעודה מזהה בעת קבלת הכרטיסים בגין הנחה שנדרשה בעת הרכישה.

ד. במידת הצורך ניתן לבטל את העסקה עד השעה 12:00 בצהרי יום המופע המתקיים ביום חול, או 12:00 בצהרי יום העסקים הקודם למופע המתקיים בשבת או חג בטלפון 04-8431500.
בעבור ביטול העסקה יגבו 5% מסכום העסקה + דמי טיפול, ובכל מקרה מינימום של 11.50 ש"ח דמי ביטול לעסקה .

ה. במקרה של אבדן כרטיס מנוי, יגבו 15 ש"ח בהנפקת כרטיס מנוי מגנטי חדש.

ו. ההחברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך ו/או אופן על תוכנו, מהותו, אופיו ונכונותו של המידע המפורסם באתר ומטעם ההחברה בכל עת, בכל הקשור למידע שניתן ו/או הועבר בדרך כלשהי ע"י צד ג' כלשהו ו/או מידע אשר שובש ו/או סולף ע"י צד ג' כלשהו, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו.

ז. אם וככל שניתן יהיה למצוא בכל זמן באתר קישורים (להלן: "הקישורים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"), הקישורים נועדו לנוחיות הלקוח בלבד. ההחברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח.

פרטי הלקוח
א. כל לקוח שיבקש לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי הלקוח").

ב. ההחברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה בו פרטי הלקוח, כולם ו/או חלקם, לא נקלטו בהחברה מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש שירותים באמצעות האתר.

ג. מובהר בזאת כי הזנת פרטי לקוח שאינם נכונים ביודעין ו/או במתכוון עומדת בניגוד לחוק וכי ההחברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד לקוח כאמור.

ד. הלקוח נותן בזאת את הסכמתו להחברה לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח כחלק ממאגר הנתונים של ההחברה ובין היתר לצורך פרסום מוצריה באמצעות פניה ישירה ללקוח, בין אם באמצעות דוא"ל טלפון סלולארי ובין בכל דרך. פרטי הלקוח יוצאו ממאגר הנתונים של ההחברה היה והלקוח יחפוץ בכך והודיע על כך להחברה באופן רשמי.

ה. ההחברה תמנע, ככל שיהא הדבר בידיה, מסירת פרטי הלקוח לצדדים שלישיים אלא אם כן תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י הוראת חוק ו/או עפ"י כל דין או אם תעמוד ההחברה בפני איום ו/או חשש ו/או סכנה שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים והכל בגין פעולות שבוצעו באתר ע"י הלקוח.

 

שליחת sms לפני ההצגה
ביום ההצגה נשלחת אליכם הודעת sms המציינת מידע רלוונטי לגבי ההצגה באותו ערב, לכן חשוב להשאיר את מספר הנייד שלכם בשירות לקוחות.
במידה ולקוח לא קיבל הודעת SMS, אין הדבר אומר שהוא אינו משובץ להצגה. ובמידה ולא הגיע להצגה, לא יינתן פיצוי על כך.


בעלות וזכויות יוצרים
א. זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה הבלעדי של ההחברה בלבד.

ב. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של ההחברה, פרט להורדה של מידע (download) לצורך שימוש אישי של הלקוח בלבד לצורך ביצוע הזמנה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות ההחברה ובין אם בבעלות צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק בכל דרך שהיא את התוכנה המותקנת באתר למחשב אחר ו/או לנסות ולפרוץ לתוכה ו/או לפענחה ו/או להתערב בתכנה ו/או בנתוניה ו/או בבסיסה ו/או במידע שבה ו/או שמוצג באמצעותה בכל דרך שהיא.

ג. הסימנים המסחריים וכל סימן אחר ו/או תמונה ו/או כיתוב , לרבות כל לוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") דינם כדין כזכויות יוצרים של ההחברה. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת ההחברה.

ד. להחברה שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באופן מוחלט ובלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש ו/או הודעה כלשהי

מערכת למכירת כרטיסים